Obchodné podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) FO podnikateľa s obchodným menom: Mária Valová - CENTRUM, s miestom podnikania: Fučíkova 35/33, Sládkovičovo 925 21, Slovenská republika, IČO: 32333145. Upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) medzi Predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom elektronického objednávkového formulára Predávajúceho (ďalej len „zmluva“) a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.shockshop.top/ (ďalej len „webstránka“).

1.2    VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3    Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva, ktorej súčasťou sú tieto VOP, sa považuje za písomnú zmluvu.

 1. REGISTRÁCIA

2.1    Kúpu tovaru z webstránky Predávajúceho môže spotrebiteľ vykonať ako registrovaný alebo neregistrovaný užívateľ. Výhodou registrácie je, že spotrebiteľ nemusí pri každej objednávke opakovane zadávať svoje osobné údaje a adresu na doručovanie.

2.2    Registrovať sa môže fyzická osoba, ktorá je staršia ako 16 rokov.

2.3    Spotrebiteľ sa môže registrovať prostredníctvom registračného formulára na webstránke (ďalej ako „registračný formulár“). Je potrebné, aby spotrebiteľ v registračnom formulári uviedol všetky v ňom uvedené údaje, teda meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie objednaného tovaru a vytvoril si prihlasovacie heslo. Informácie zadané spotrebiteľom v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.

2.4    Prístup k účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, o ktorých sa týmto spotrebiteľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich pred použitím alebo zneužitím akýmikoľvek tretími osobami.

2.5    Predávajúci má právo overiť si akékoľvek a všetky údaje, ktoré spotrebiteľ uvedie v registračnom formulári. Ak predávajúci zistí, že spotrebiteľom zadané údaje v registračnom formulári sú neaktuálne, neexistujúce alebo klamlivé, prípadne, že spotrebiteľ účet nevyužíva po dobu viac ako 24 mesiacov alebo poruší svoje povinnosti alebo naše práva zo zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo vykonať deaktiváciu užívateľského účtu spotrebiteľa.

 1. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

3.1    Po výbere tovaru na webstránke a potvrdení svojho výberu stlačením tlačidla „Pridať do košíka“ bude spotrebiteľ presmerovaný do objednávkového formulára (ďalej ako „objednávkový formulár“). Je potrebné, aby spotrebiteľ v objednávkovom formulári uviedol všetky údaje (resp. zvolil príslušnú voľbu v objednávkovom formulári), teda meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie spotrebiteľom objednaného tovaru, údaje o spôsobe úhrady ceny za tovar a spôsobe doručenia tovaru, prípadne zľavový kód alebo kupón. V prípade, ak je spotrebiteľ registrovaným zákazníkom, je potrebné, aby sa prihlásil.

3.2    Po voľbe spôsobu platby bude spotrebiteľ presmerovaný na stránku, kde sú zhrnuté všetky údaje objednávky spotrebiteľa. Predávajúci žiada spotrebiteľa, aby skontroloval a prípadne opravil akékoľvek chybné údaje uvedené v objednávke stlačením tlačidla „Upraviť“. V prípade, ak sú všetky spotrebiteľom zadané údaje správne, objednávku odošle stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“.

3.3    Po odoslaní objednávky Predávajúci doručí spotrebiteľovi, na ním zadaný e-mail, potvrdenie objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho neznamená uzavretie zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol odoslaný na doručenie.

3.4    Náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (napríklad telefón alebo internet) pre uskutočnenie objednávky, si hradí spotrebiteľ sám, pričom tieto sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

3.5    Objednávku, ako aj zmluvu, predávajúci archivuje najmenej po dobu 2 rokov, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia. Objednávka ani zmluva nikdy nebudú sprístupnené nezúčastneným tretím stranám (okrem zamestnancov a subdodávateľov predávajúceho v potrebnom rozsahu alebo ak predávajúcemu vyplýva povinnosť zverejniť tieto dokumenty z príslušných právnych predpisov). V prípade potreby Predávajúci spotrebiteľovi na žiadosť zmluvu kedykoľvek pošle.

3.6    Spotrebiteľ je oprávnený kúpiť len také množstvo tovaru, ktoré zodpovedá bežnej potrebe. Tovar kúpený prostredníctvom webstránky predávajúceho nie je určený na ďalší predaj. Ak si spotrebiteľ objedná alebo kúpi také množstvo tovarov, ktoré nezodpovedá bežnej potrebe alebo podľa jemu dostupných informácií Predávajúci usúdi, že spotrebiteľom objednaný tovar bude použitý na ďalší predaj, predávajúci má právo objednávku spotrebiteľa zrušiť, prípadne, ak už došlo k uzatvoreniu zmluvy, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúcim, si spotrebiteľ a predávajúci vrátia všetky vzájomne poskytnuté plnenia.

 1. CENA TOVARU A ZĽAVY

4.1    Kúpna cena tovaru je uvedená na webstránke ako konečná cena, t.j. cena tovaru vrátane DPH a iných prípadných daní a poplatkov, pričom táto cena nezahŕňa cenu za dopravu, poplatky za platbu na dobierku, poplatky prevádzkovateľa platobnej brány a iné poplatky, ktoré spotrebiteľovi budú osobitne oznámené pri vypĺňaní objednávky (každopádne, pred jej odoslaním). Predávajúci je platcom DPH.

4.2    Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podmienkou dodania tovaru je zaplatenie kúpnej ceny, prípadne iných poplatkov, ktorých konečná výška bude spotrebiteľovi oznámená pred odoslaním objednávky.

4.3.   Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4.4   V prípade, ak sa spotrebiteľ aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky so spotrebiteľom individuálne. Pri doručení objednávky do ČR spotrebiteľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočet na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenskej republiky (www.nbs.sk).

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1    Cenu tovaru, ako aj akékoľvek náklady súvisiace so spotrebiteľom zvoleným spôsobom platby alebo doručenia, môže spotrebiteľ na základe vlastného rozhodnutia uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

(a)   bezhotovostne platbou kartou (prostredníctvom platobnej brány Shoptetpay);

(b)   platba na dobierku, t. j. pri prevzatí tovaru kuriérom

(c)   platba v hotovosti, pri prevzatí tovaru na predajni

(d)   bankovým prevodom

5.2    Faktúra za tovar bude vystavená až potom, ako spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu tovaru a bude mu doručená:

(a)   fyzicky spolu s tovarom ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku 5.1(a) alebo
(b)   e-mailom do 48 hodín po doručení tovaru, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku 5.1(b), 5.1 (c).

5.3    Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, cena za využitie služby “platba na dobierku” nie je zahrnutá v cene tovaru a bude spoplatnená sumou vo výške, ktorá bude spotrebiteľovi oznámená po zvolení možnosti „Platba na dobierku“ pri vypĺňaní objednávkového formulára. Cena za „platbu na dobierku“ je cena za využitie platobnej metódy, nie poplatok za poštovné, či balné.

 1. PODMIENKY DODANIA TOVARU

6.1    Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar prostredníctvom spoločnosti určenej v objednávkovom formulári (ďalej len „doručovateľ“). Na doručenie sa budú vzťahovať obchodné podmienky doručovateľa.

6.2    Na webstránke pri jednotlivých tovaroch Predávajúci uvádza orientačné termíny dodania, ktoré nie sú záväzné (tak ako je indikované na webstránke), avšak Predávajúci spraví všetko preto, aby bol tovar spotrebiteľovi doručený v týchto termínoch. Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar najneskôr v termíne do 30 pracovných dní. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bude spotrebiteľovi doručené potvrdenie objednávky. Pri plnení spotrebiteľovej objednávky môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania spotrebiteľom objednaného tovaru. O zmene termínu dodania bude Predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať, pričom spotrebiteľove právo odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto VOP týmto nie je dotknuté.

6.3    Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar na adrese dodania, ktorú uviedol v objednávke v čase dohodnutom medzi spotrebiteľom a doručovateľom a za podmienok určených doručovateľom. V prípade, ak spotrebiteľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Spotrebiteľ, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má spotebiteľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak spotrebiteľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ spotrebiteľ na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.

6.5    Ak je tovar spotrebiteľovi doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, Predávajúci žiada spotrebiteľa, aby tovar od doručovateľa nepreberal a bezodkladne predávajúcemu túto skutočnosť oznámil na telefónnom čísle alebo e-mailom na shockshop1@gmail.com

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1    Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od zadania objednávky (ak nie je v týchto VOP uvedené inak) až do uplynutia 14-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Pre účely tohto článku sa tovar považuje za prevzatý zo strany spotrebiteľa: (I.) ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (II.) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (III.) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu takéhoto tovaru.

7.2    Právo odstúpiť od zmluvy podľa článku 7.1 sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre konkrétnu jednu osobu. V takomto prípade spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy.

(a)    Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar, ktorý predávajúci nemá bežne v ponuke e-shopu a spotrebiteľ sám požiada predávajúceho o úpravu bežne ponúkaného tovaru či zmenu jeho parametrov alebo vlastností.

(b)    Tovarom vyrobeným na mieru sa rozumie tovar, ktorý predávajúci vyrába vyslovene podľa požiadavky spotrebiteľa (napr. dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie alebo šošovky s povrchovou úpravou šošoviek v podobe ochrany proti modrému svetlu),

(c)    Tovarom určeným osobitne pre konkrétnu osobu sa rozumie tovar, ktorý je prispôsobený konkrétnemu zákazníkovi. (Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre konkrétnu jednu osobu ďalej v týchto VOP len „Osobitný tovar“)

7.3  Spotrebiteľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ u predávajúceho uplatniť listom na adresu obchodné meno: Shock shop s.r.o., s miestom podnikania: Fučíkova 124, Sládkovičovo 925 21, Slovenská republika, alebo e-mailom na shockshop1@gmail.com

7.4   Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať tovar späť Predávajúcemu na  adresu obchodné meno: Shock shop s.r.o., s miestom podnikania: Fučíkova 124, Sládkovičovo 925 21, Slovenská republika. Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná, ak bol, najneskôr v 14. deň, tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Formulár pre odstúpenie od zmluvy/výmena nájdeš TU: 2.Formulár odstúpenie a výmena

7.5    Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi  dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

7.6    Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľom platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

7.7    Predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ spotrebiteľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci môže vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Za zaobchádzanie s tovarom nad rozsah uvedený v predchádzajúcej vete, sa bude (okrem iného) považovať vrátenie tovaru, ktorý (I.) nie je v originálnom obale, (II.) je bez ochranného puzdra (ak bolo súčasťou dodávky), (III.) je bez príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky, (IV.) z ktorého boli odstránené etikety alebo štítky, (V.) z ktorého boli odstránené ochranné prvky (napr. nálepky na skle okuliarov), (VI.) je bez návodu na použitie alebo iných priložených informácii. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi poistiť zásielku, ktorou bude tovar doručovať naspäť predávajúcemu.

7.8    Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri uzavretí kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobeného na mieru a určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy.

 1. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

8.1    Na všetok tovar zakúpený na webstránke poskytuje Predávajúci spotrebiteľovi záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy tovar spotrebiteľ prevezme.

8.2    Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ tovar nemohol používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

8.3    Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na tovare vznikli:

(a)   mechanickým poškodením tovaru spotrebiteľom;
(b)   použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
(c)   iným ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
(d)   poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s podmienkami použitia výrobcu tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami;
(e)   poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
(f)    poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
(g)   neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci; a
(h)   úpravou tovaru zo strany iného subjektu ako je predávajúci alebo ním poverená osoba.

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

8.4   Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru listom na adresu obchodné meno: Mária Valová - CENTRUM, s miestom podnikania: Fučíkova 124, Sládkovičovo 925 21, Slovenská republika, alebo e-mailom na shockshop1@gmail.com

8.5    Pri reklamácii tovaru je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu:

(a)   samotný reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo spolu s tovarom spotrebiteľovi doručené;
(b)   faktúru za tovar;
(c)   reklamačný list,

                  – meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa;
                  – číslo objednávky a dátum, kedy bol tovar spotrebiteľovi doručený;
                  – označenie reklamovaného tovaru (napríklad výrobným číslom);
                  – popis závady na reklamovanom tovare;
                  – vlastnoručný podpis spotrebiteľa.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 8.5. bude považovaná za neoprávnenú.

8.6    Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, ak si spotrebiteľ u Predávajúceho objednal tovar (napríklad okuliarový rám), ktorý bol následne doplnený o iný tovar, ktorý nebol zakúpený u Predávajúceho (napríklad okuliarové šošovky), spotrebiteľ je povinný tovary oddeliť a doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar bez tovaru zakúpeného u tretej osoby. Dňom doručenia reklamovaného tovaru spolu s dokumentami a informáciami podľa článku 8.5 začne Predávajúcemu plynúť lehota na vybavenie reklamácie spotrebiteľa.

8.7    Ak si spotrebiteľ objedná viac tovarov, ktoré sú dodané v jednom celku, nároky z vád týkajúce sa jedného z týchto tovarov nespôsobujú, že by mal spotrebiteľ nároky z vád aj k ostatným tovarom bez vád.

8.8    Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám, ktoré spotrebiteľ označil v reklamačnom liste.

8.9    Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa článku 8.6 a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8.10  Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z nasledujúcich práv si uplatní, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľa:

(a)   ak ide o odstrániteľnú vadu:

(I.)     predávajúci vadu bez zbytočného odkladu, včas a riadne odstráni; alebo
(II.)    vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na žiadosť spotrebiteľa vymení, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady; alebo
(III.)   vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na základe vlastného rozhodnutia vymení v prípade, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti;

(b)   ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo o odstrániteľnú vadu, pre ktorú spotrebiteľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že sa vada opakuje alebo má tovar väčší počet vád:

(I.)     predávajúci tovar vymení; alebo
(II.)    spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy.

(c)   ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade výmeny tovaru začne na nový tovar plynúť záručná doba odo dňa prevzatia takéhoto nového tovaru.

8.11  Ak reklamáciu tovaru spotrebiteľ uplatní:

(a)   počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže reklamáciu spotrebiteľa zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Predávajúci od spotrebiteľa nebude vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie predávajúci poskytne spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
(b)   po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci takúto reklamáciu zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.12  Predávajúci týmto spotrebiteľa riadne poučil o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z §622 (článok 8.10(a) vyššie) a z §623 (článok 8.10(b), 8.10(c) vyššie) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

8.13  O vybavení reklamácie bude predávajúci spotrebiteľa informovať e-mailom, telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spotrebiteľa bude predávajúci spracovávať za podmienok stanovených v Zásadách spracovania osobných údajov. Týmto spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s takto stanovenými podmienkami spracovania osobných údajov.

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE

12.1  Kontaktné údaje Predávajúceho:

(a)     adresa na doručovanie: 
 

Shock shop s.r.o.

Fučíkova 124,
Sládkovičovo 925 21,
Slovensko

 

(b)     adresa elektronickej pošty:
         shockshop1@gmail.com

(c)     telefónne číslo: 
          +421 902 850 160

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

13.1  Tieto VOP nadobúdajú voči spotrebiteľovi účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy.

13.2  Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto VOP. Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.01.2023.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.